Wettelijke meldingsplicht

De nieuwste ontwikkeling in de Europese regelgeving gericht tegen witwaspraktijken is de invoering per 01-08-2008 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). Deze wet vervangt de tot dan toe geldende Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (wet MOT) en de Wet Identificatie Dienstverlening (WID). Er bestaat nu voor advocaten, notarissen, accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs een wettelijke identificatieplicht, een wettelijke verplichting tot cliëntenonderzoek en een wettelijke meldplicht voor ongebruikelijke transacties.
Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT)
De WWFT schrijft voor dat accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren onder de WWFT vallen voor alle beroepsmatige activiteiten behalve eenvoudige aangiften Inkomstenbelasting en aangiften in het kader van de Successiewet 1956. Diensten die een oriënterend karakter hebben en advisering inzake of ter vermijding van een rechtsgeding vallen in eerste instantie niet onder de WWFT.
 
De WWFT verplicht het doen van een cliëntenonderzoek en de meldingsplicht in ieder geval bij:
 • werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening
 • het voeren van administraties
 • belastingadvies
 • het invullen van belastingaangiften (m.u.v. heel eenvoudige aangiften)
 • nieuwe soorten dienstverlening zoals ‘tax assurance’
Het cliëntenonderzoek bestaat uit het identificeren van de cliënt en de verificatie van diens identiteit. De cliënt is de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een transactie laat uitvoeren. Vervolgens geldt de verplichting om vast te stellen wie de uiteindelijke belanghebbende van een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon die meer dan 25% van het kapitaalbelang of de stemrechten heeft en de begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust.
De WWFT verplicht tot het voeren van een risicobeleid, waarin wordt beoordeeld of er sprake is van een risico op witwassen of terrorismefinanciering, en of er sprake is van een ‘politically exposed person’.
Van natuurlijke personen zal van Perfect Administratie & Advies  volgende dienen vast te leggen:
 • geslachtsnaam
 • voornamen
 • geboortedatum
 • adres en woonplaats dan wel plaats van vestiging
 • afschrift van het document met persoonsidentificerend
 • nummer waarmee de identificatie heeft plaatsgevonden
 
Van rechtspersonen dient het volgende te worden vastgelegd
 • de rechtsvorm
 • de statutaire naam
 • de handelsnaam
 • het adres met huisnummer en postcode
 • de plaats van vestiging
 • het land van de statutaire zetel
 • het registratienummer van de KvK en de plaats van vestiging van de KvK
 • de wijze waarop identificatie heeft plaatsgevonden
 
Van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon dient te worden vastgelegd:
 • voornamen
 • geslachtsnaam
 • geboortedatum
De WWFT schrijft voor dat accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren ongebruikelijke transacties moeten melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL, voorheen het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties). In de WWFT zijn indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of er sprake is van een ongebruikelijke transactie.
De nieuwe wetgeving brengt zowel voor ons als voor u (administratieve) lasten met zich mee. Het niet voldoen aan de nieuwe wet levert een economisch delict op waarvoor wij vervolgd kunnen worden.
Wij vragen uw begrip voor de gevolgen die deze nieuwe wetgeving voor u en ons met zich meebrengt. Voor meer informatie over de WWFT kunt u terecht op de website van het Ministerie van Financiën.
WordPress Lightbox