Wanneer moet u de jaarrekening deponeren?

21-01-2016
Uiterlijk 8 dagen na vaststelling
U moet uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling deponeren bij de Kamer van Koophandel. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon.
Regels voor het opmaken en vaststellen van de jaarrekening van een bv 
•Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal 6 maanden uitstel verlenen als er bijzondere omstandigheden zijn. LET OP: met ingang van boekjaar 2016 bedraagt deze termijn 5 maanden. Uitstel hoeft u niet te melden aan de KvK.
•De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Als uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar is dit 31 juli. Bij maximaal uitstel is dit 31 januari van het volgende jaar.
Let op: Als alle aandeelhouders van de bv tevens bestuurder of commissaris zijn dan leidt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders en commissarissen meteen tot vaststelling, tenzij deze regel in de statuten wordt uitgesloten. Als ondertekening meteen leidt tot vaststelling, dan vervallen de 2 maanden die de aandeelhouders de tijd hebben om de jaarrekening vast te stellen en moet er binnen 11 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Dit betekent dat bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar uiterlijk 8 december gedeponeerd moet zijn.
Uw accountant kan u advies geven over de termijnen die voor u gelden en welke wijze van vaststelling voor u van toepassing is.
 
Niet vastgestelde (voorlopige) jaarrekening
Als de jaarrekening niet (op tijd) is vastgesteld door de aandeelhouders, dan moet u de voorlopige jaarrekening deponeren. Deze voorlopige jaarrekening moet u 7 maanden na het einde van het boekjaar deponeren bij de KvK. Als u de maximale uitstel van 6 maanden heeft, dan moet u de jaarrekening dus 13 maanden na het einde van het boekjaar deponeren. LET OP: met ingang van boekjaar 2016 bedraagt de maximale uitsteltermijn 5 maanden en de maximale deponeringstermijn 12 maanden.
 
Wat gebeurt er als u de jaarrekening niet op tijd deponeert?
Als een onderneming failliet gaat, dan kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de jaarrekening niet (op tijd) is gedeponeerd. Ook kan het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst een onderzoek instellen. Hier kan een strafrechterlijke veroordeling door de rechter uit voortvloeien. U kunt hiervoor een boete van enkele duizenden euro’s krijgen.
WordPress Lightbox